Huisregels Sportmassage Erna van Es

Om afspraken en behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal huisregels. Indien u een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat u op de hoogte bent van de huisregels. Deze regels zijn ook in de behandelruimte beschikbaar.

Deze regels zijn van toepassing op alle verrichtingen gegeven in de praktijk van Sportmassage Erna van Es of op een andere locatie waar Sportmassage Erna van Es haar diensten verleend op dat moment.

1. Persoonsgegevens zijn benodigd voor onderlinge communicatie en registratie / planning. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden gevraagd. Dat betekent dat in vrijwel alle gevallen naam, telefoonnummer en mailadres worden genoteerd. Indien er sprake is van een intake (zie Behandelingen) worden ook medische gegevens gevraagd. In alle gevallen zal Sportmassage Erna van Es voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie AVG).

2. In de behandelruimte zijn alle middelen voorhanden om een gedegen behandeling uit te voeren. De cliënt hoeft geen eigen middelen mee te brengen (bv handdoeken).

3. Een goede hygiëne, ethiek en wederzijds respect zijn belangrijk. We verwachten van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

4. Het wordt op prijs gesteld als de telefoon tijdens de behandeling “stil” is.

5. U kunt tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit kan door het sturen van een mail naar info@sportmassage-ernavanes.nl of te bellen/What’s App te sturen naar 0651187904. Annuleringen binnen 24u van de gemaakte afspraak kunnen voor 50% in rekening worden gebracht.

6. Behandelingen worden professioneel en zorgvuldig uitgevoerd, echter ze gebeuren altijd op eigen risico.

7. Sportmassage Erna van Es is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerd verstrekte informatie dan wel het verzwijgen van medische informatie van belang zijnde voor de behandelingen. Gevolgen n.a.v. een massage/behandeling komen voor risico van de cliënt.

8. Sportmassage Erna van Es is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal en verlies van persoonlijke bezittingen.

9. Betaling van de behandeling kan contant geschieden of middels een betaalverzoek (’tikkie’), pinnen is niet mogelijk. Een factuur kan op verzoek worden opgemaakt.

10. Er worden geen erotische massages verzorgd.

11. Indien ik twijfel over eigen competentie of bij contra-indicaties kan er af worden gezien van behandeling. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een huis- of sportarts, fysiotherapeut, chiropractor of specialist.

12. Cliënten kunnen geweigerd worden indien zij onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, zich onzedelijk of ongepast gedragen dan wel niet voldoen aan de regels t.a.v. hygiëne, ethiek en respect.

13. Heeft u klachten of opmerkingen? Meldt ons dat liefst binnen 24 uur na de massage via info@sportmassage-ernavanes.nl

Privacyverklaring Sportmassage Erna van Es

Sportmassage Erna van Es, gevestigd aan Wolweversstraat 12, 8091 KM, Wezep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wolweversstraat 12

8091 KM Wezep

0651187901

info@sportmassage-ernavanes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportmassage Erna van Es verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend indien u gebruik maakt van onze diensten en zoals door u aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Anamnese, behandelplan en voortgang van de behandelingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportmassage Erna van Es verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om u effectief te kunnen behandelen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten aan u te leveren

– Voor afhandeling van de betalingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportmassage Erna van Es bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijk verplichte bewaartermijn van zeven (7) jaar voor het bewaren van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportmassage Erna van Es verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Sportmassage Erna van Es gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportmassage Erna van Es en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportmassage-ernavanes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sportmassage Erna van Es wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportmassage Erna van Es neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@sportmassage-ernavanes.nl.